Všeobecné podmínky společnosti

Škola Financí CZ s.r.o. 

Platné od 4. 5. 2021

1.  Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky společnosti Škola Financí CZ s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 04610059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250714 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a zájemcem o účast na vzdělávacích akcích nebo o další služby a zboží nabízené Společností (dále jen „Účastník“), který využívá webové stránky Společnosti na internetové adrese https://skolafinanci.cz (dále jen „webové stránky“).
 2. Tyto všeobecné podmínky zároveň upravují práva a povinnosti Účastníka při využívání webových stránek Společnosti na uvedené internetové adrese a další související právní vztahy.
 3. Tyto všeobecné podmínky se použijí i v případě, že Účastník uzavře prostřednictvím rozhraní webových stránek smlouvu se Společností. Ustanovení všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí takové smlouvy. Smlouva uzavíraná prostřednictvím webových stránek i všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění všeobecných podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných podmínek.
   

2.  Předběžné poptávky a účast na vzdělávacích akcích

 1. Účastník může využít webové stránky pro vyplnění předběžné poptávky účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Společností. Vyplněním a odesláním této předběžné poptávky dává účastník souhlas k tomu, aby jej Společnost kontaktovala (telefonicky, e-mailem nebo jiným obdobným způsobem) a sjednala s ním finální registraci účasti.
 2. Účastník je povinen uvádět všechny údaje v přihláškách pravdivě a vyplnit nejméně ty údaje, které jsou označeny jako povinné.
 3. I v případě využití předběžné poptávky je Účastník oprávněn zúčastnit se vzdělávací akce pouze na základě řádné registrace a po zaplacení poplatku za vzdělávací akci v plné výši.
   

3.  Zřízení uživatelského účtu

 1. Na základě registrace Účastníka provedené na webové stránce může Společnost zřídit Účastníkovi uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), který umožňuje přístup do uživatelského rozhraní.
 2. Ze svého uživatelského účtu může Účastník spravovat účasti na vzdělávacích akcích Společnosti (zejména kurzech a seminářích), sledovat průběh vzdělávání, sledovat prostředky uhrazené za účast na vzdělávacích akcích a provádět další obdobné činnosti. Účastník se může prostřednictvím uživatelského účtu také závazně přihlašovat na vzdělávací akce a provádět objednávání dalších služeb a zboží, které Společnost na webových stránkách nabízí. Společnost upozorňuje, že účast na pokročilejších vzdělávacích akcích může být podmíněna absolvováním základních seminářů tak, aby na sebe vzdělávací akce vhodně navazovaly.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb nebo zboží je Účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Společností považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Účastník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Společnost nenese odpovědnost za újmy způsobené následkem porušení těchto povinností ze strany Účastníka.
 5. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že Účastník poruší své povinnosti z těchto všeobecných podmínek nebo z jiných smluvních vztahů se Společností, nebo pokud Účastník svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než šest (6) měsíců.
 6. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti a jejích dodavatelů.

 

4.  Uzavírání smluv

 1. Účastník může prostřednictvím webových stránek uzavírat smlouvy se Společností pouze v případě, že má zřízen uživatelský účet.
 2. Webové stránky obsahují informace o vzdělávacích akcích a dalších službách a zboží nabízeném Společností, a to včetně uvedení cen a případných nákladů za navrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, pokud se na služby nebo zboží vztahují. Ceny zůstávají v platnosti pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách.
 3. Webové stránky obsahují také informace o způsobu dodání služeb nebo zboží a nákladech s nimi spojených, pokud takové náklady vznikají. Informace o nákladech platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno nebo služby poskytovány v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Účastník objednávku na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávané vzdělávací akci, jiné službě nebo zboží (předmět objednávky „vloží“ Účastník do elektronického nákupního košíku webové stránky),
 • způsobu úhrady ceny,
 • případně i informace o požadovaném způsobu doručení předmětu objednávky a o nákladech spojených s doručením, připadá-li doručení v úvahu (vyplněná objednávka dále jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky Společnosti je Účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Účastník vložil, a to i s ohledem na možnost Účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Účastník Společnosti kliknutím na potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Účastníka uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Společnost je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky požádat Účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu) při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby (za internetové připojení).5.  Cena a platební podmínky

 1. Cenu předmětu objednávky a případné náklady spojené s jeho dodáním podle smlouvy může Účastník uhradit Společnosti následujícími způsoby:
   - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Evropská 689/213, Liboc, Praha 6;
   - bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 115-1693920217/0100, vedený u banky Komerční banka a. s.  (dále jen „účet Společnosti“);
   - bezhotovostně platební kartou.
 2. Společně s cenou je Účastník povinen zaplatit Společnosti i případné náklady spojené s balením a dodáním předmětu objednávky ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním předmětu objednávky.
 3. Není-li sjednán způsob placení na dobírku, hradí Účastník cenu předmětu objednávky a případné náklady spojené s jeho dodáním předem. Tím není dotčena možnost Společnosti upravit na webových stránkách nabídku pozdějších nebo odložených plateb.
 4. Cena je splatná do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy. Při bezhotovostní platbě je Účastník povinen uvést příslušný variabilní symbol platby. Povinnost Účastníka uhradit cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Je-li předmětem objednávky vzdělávací akce, musí být sjednaná cena uhrazena na účet Společnosti nebo složena hotově nejpozději 24 hodin před začátkem této vzdělávací akce. V případě seminářů pořádaných o víkendu je nutná úhrada do čtvrtka předcházejícího konání semináře, a to do 15 hodin. V případě vzdělávacích akcí tedy doba splatnosti uplyne nejpozději v termínech podle tohoto odstavce.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Účastníkovi daňový doklad. Společnost není plátcem DPH. Daňový doklad vystaví Společnost Účastníkovi po uhrazení ceny předmětu objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Účastníka.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6.  Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění, změny vzdělávacích akcí

 1. Ustanovení tohoto článku 6. se použijí pouze v případě, že Účastník vystupuje ve smluvním vztahu se Společností jako spotřebitel. Článek 6. se nepoužije zejména tehdy, pokud je Účastník právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání předmětu objednávky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. Účastník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pořádání vzdělávacích akcí a poskytování obdobných školicích a vzdělávacích služeb je považováno za službu.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 všeobecných podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy (v případě koupě zboží od převzetí zboží nebo pokud je předmětem smlouvy několik částí nebo druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky). Odstoupení od smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Účastník využít vzorový formulář poskytovaný Společností.
 4. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6.3 všeobecných podmínek se smlouva od počátku ruší. Plnění poskytnuté Společností musí být Společnosti vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Účastník od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením plnění Společnosti, a to i v tom případě, kdy předmět objednávky nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Společnost vrátí peněžní prostředky přijaté od Účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Účastníkem, a to přednostně bezhotovostní platbou na účet Účastníka, ze kterého byla částka uhrazena nebo který Účastník označí pro účely vracení plateb. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj případný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči Účastníkovi proti nároku Účastníka na vrácení ceny.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Společnost odpovídá Účastníkovi, že služba bude poskytnuta nebo zboží dodáno bez vad.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje Účastník u Společnosti na adrese jejího sídla, případně kterékoli další provozovny.
 7. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení termínu vzdělávací akce v případě, že se na příslušnou akci nepřihlásil stanovený minimální počet osob. V takovém případě budou Účastníkovi nabídnuty náhradní termíny, ze kterých si Účastník může vybrat nejvhodnější termín. Zrušení termínu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za vadu ani za neposkytnutí plnění ze strany Společnosti.
 8. Společnost může samostatně upravit storno podmínky pro případ, že se Účastník nedostaví na vzdělávací akci, na kterou se řádně přihlásil a uhradil poplatek.

 

7.  Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluv s Účastníkem

 1. Účastník svou objednávkou vzdělávacích akcí, jiných služeb a zboží nebo podpisem přihlášky na vzdělávací akce (včetně předběžných přihlášek) poskytuje Společnosti osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo, za účelem uzavření smlouvy, dodání služeb a zboží a dále pro evidenci všech smluvních vztahů mezi Společností a Účastníkem, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností.
 2. Veškeré zpracování a shromažďování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými předpisy České republiky o ochraně údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a s účinností od 25. května 2018 i závazky vyplývajícími z Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)), v platném znění.
 3. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Společnost takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití.  Zaměstnanci Společnosti nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Společností, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 4. Účastník má právo požadovat po Společnosti informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud Účastník udělí Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů (například pro účely zasílání informací týkajících se vzdělávacích akcí a obchodních sdělení, pro statistické nebo marketingové zpracování), je Společnost oprávněna za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje po stanovenou dobu nebo do doby, dokud jej Účastník neodvolá.
 2. Souhlas podle odstavce 1 tohoto článku uděluje Účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Společnosti nebo e-mailem doručeným na adresu info@skolafinanci.cz, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle odstavce 1 tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala účast na vzdělávacích akcích, poskytnutí služeb či nákup zboží.
 4. Účastník bere na vědomí, že v případě zrušení souhlasu Účastníkem si Společnost ponechá nezbytné údaje o zrušeném souhlasu, aby mohla splnit požadavek Účastníka, že si již nepřeje, aby byly jeho údaje nadále shromažďovány a zpracovávány.  

 

9. Ukládání cookies

 1. Společnost na svých webových stránkách využívá tzv. cookies. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky Společnosti ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Účastníka, může Účastník kdykoliv odvolat udělený souhlas s ukládáním a užitím cookies.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@skolafinanci.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na elektronickou adresu Účastníka. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv mezi Společností a Účastníkem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Účastníkem.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Účastník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Účastník souhlasí s tím, že mu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou Účastníkem v uživatelském účtu.

 

11.  Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou mezi Společností a Účastníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.
 3. Smlouva uzavřená mezi Účastníkem a Společností včetně všeobecných podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná. Společnost není ve vztahu k Účastníkovi vázána žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování - Evropská 689/213 Liboc, Praha 6, 16100, adresa elektronické pošty - info@skolafinanci.cz, telefon +420 222268964. 

 

 

Zpět