SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Škola Financí CZ s.r.o. jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů:

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Škola Financí CZ s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, IČ: 04610059 (dále jen „Správce“), aby v souladu s příslušnými předpisy České republiky o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a s účinností od 25. května 2018 i závazky vyplývajícími z Nařízení GDPR (EU) 2016/679) zpracovávala tyto osobní údaje v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo, dále informace o využívání produktů a služeb, informace z objednávek produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi (spolu dále jen „Údaje“). Jde o Údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů, z průzkumů a uživatelských testování nebo od společností majetkově spjatých se Správcem (Rich Life Consulting s.r.o., Rich Life Reality s.r.o, Jiří Čapek - KaravanTravel.cz).

 2. Tyto Údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • zasílání informací týkajících se vzdělávacích akcí a obchodních sdělení Správce a obchodních sdělení společností s ním majetkově spjatých (Rich Life Consulting s.r.o., Rich Life Reality s.r.o., Jiří Čapek - KaravanTravel.cz) na elektronickou adresu a jiné Vámi uvedené kontaktní údaje,

  • statistické zpracování pro vnitřní potřebu Správce a marketingové zpracování,

  • analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 3. Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb Správce a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 2 roky od jeho udělení.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@skolafinanci.cz obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.

 5. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k nimž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 6. Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v aktuální verzi dokumentu Všeobecné podmínky společnosti Škola Financí CZ s.r.o. na webových stránkách https://skolafinanci.cz/vop.