Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Platný od 22. 3. 2017

 

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

 1. Společnost Škola Financí CZ s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 04610059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250714 (dále jen „Společnost“), odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost popsala nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. V případě dodávky služeb Společnost odpovídá zákazníkovi, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.

 

 1. Zákazník je povinen oznámit Společnosti vadu zboží či služby neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění nebo poskytnutí služby.

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

 

 1. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit u Společnosti na adrese provozovny nebo zaslat reklamaci emailem nebo poštou na adresu Společnosti.

 

 1. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci nebo před poskytnutím služby věděl o vadě, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 

 1. Společnost rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Společností vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 

 

 1. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě v souladu se zákonem.

 

Zpět